กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3152
ชื่อเรื่อง: การสะท้อนคิดด้วยตนเองเพื่อการเอื้ออาทร
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Self - reflection for caring
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: วัลภา คุณทรงเกียรติ
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
คำสำคัญ: ความคิดและการคิด
สาขาปรัชญา
วันที่เผยแพร่: 2543
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3152
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
p32-36.pdf1.76 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น