กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3151
ชื่อเรื่อง: ภาวะสุขภาพและความต้องการบริการสุขภาพระดับต้นของประชาชน ในชุมชนภาคตะวันออก
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Health status and need of primary care in community among people in the Eastern Region, Thailand
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: วรรณรัตน์ ลาวัง
สุวรรณา จันทร์ประเสริฐ
สิริลักษณ์ โสมานุสรณ์
สุพิศ ศิริอรุณรัตน์
โสรัตน์ คนึงคิด
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
คำสำคัญ: ชุมชน - - บริการส่งเสริมสุขภาพ
สุขภาพ
สาธารณสุขมูลฐาน - - ไทย [ภาคตะวันออก]
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วันที่เผยแพร่: 2543
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3151
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
p16-31.pdf2.74 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น