กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3148
ชื่อเรื่อง: ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการสูญเสียการได้ยินของผู้ประกอบอาชีพ ในสถานประกอบการดีสโก้เทค ในเขตจังหวัดชลบุรี
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Factors related to hearing loss of discotheque workers in Chonburi Province
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ศรีรัตน์ ล้อมพงศ์
จิตรพรรณ ภูษาภักดีภพ
อนามัย ธีรวิโรจน์
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
คำสำคัญ: การได้ยิน - - วิจัย
ดิสโกเทค - - ชลบุรี
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วันที่เผยแพร่: 2543
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3148
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
p1-12.pdf3.08 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น