กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3147
ชื่อเรื่อง: การศึกษาพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพในระยะหลังคลอด ของมารดาที่ติดเชื้อ เอชไอวี
ชื่อเรื่องอื่นๆ: A study of health promoting behaviors of mothers with HIV seropositive during postpartum period
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ศิริวรรณ ยืนยง
เกศอุไร เผด็จศึก
พรเพ็ญ เมธาจิตติพันธ์
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
คำสำคัญ: ผู้ติดเชื้อเอชไอวี - - บริการส่งเสริมสุขภาพ - - วิจัย
พฤติกรรมสุขภาพ
มารดา - - บริการส่งเสริมสุขภาพ
โรคเอดส์ในสตรีมีครรภ์
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วันที่เผยแพร่: 2543
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3147
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
p25-36.pdf3.83 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น