กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3144
ชื่อเรื่อง: บทบาทพยาบาลในการดูแลเด็กปากแหว่งเพดานโหว่
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Nursing care child with cleft lip cleft palate
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: นฤมล ธีระรังสิกุล
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
คำสำคัญ: ปากแหว่ง
พยาบาลกับผู้ป่วย
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
เด็กพิการ - - การดูแล
วันที่เผยแพร่: 2543
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3144
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
p49-56.pdf6.41 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น