กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3142
ชื่อเรื่อง: ความเข้มแข็งในการมองโลกกับสุขภาพและเครื่องมือในการวัด
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Sense of coherence, health and instrument
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: สุวรรณี มหากายนันท์
กนกนุช ชื่นเลิศสกุล
นุจรินทร์ ลภัณฑกุล
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
คำสำคัญ: สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
สุขภาพ - - แบบจำลอง
สุขภาพ
วันที่เผยแพร่: 2543
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3142
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
p12-21.pdf2.37 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น