กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/314
ชื่อเรื่อง: การบิดเบือนผลการดำเนินงานด้วยแผนภูมิในรายงานประจำปี หลักฐานเชิงประจักษ์จากกิจการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ชื่อเรื่องอื่นๆ: The distortion about firms' operating performance through the use of charts in annual reports: empirical evidence from the stock exchange of Thailand
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: สมศักดิ์ ประถมศรีเมฆ
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
คำสำคัญ: การเปิดเผยข้อมูลทางการบัญชี
บริษัทมหาชน - - ไทย - - งบการเงิน
สาขาเศรษฐศาสตร์
วันที่เผยแพร่: 2550
สำนักพิมพ์: คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: การศึกษาครั้งนี้แสดงหลักฐานเชิงประจักษ์เกี่ยวกับการบิดเบือนผลการดำเนินงาน ของกิจการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแห่งประเทศไทยโดยใช้แผนภูมิเป็นเครื่องมือ จากการเก็บข้อมูล การนำเสนอแผนภูมิแสดงผลการดำเนินงานในรายงานประจำปีของบริษัทจดทะเบียนจำนวน 147 ฉบับ และทดสอบความแตกต่าง โดยใช้ค่าสถิติแบบที (Match paired t-test) ไคสแควส์ (Chi-square) และการทดสอบความแตกต่างโดยไม่ใช้พารามิเตอร์ (Non- parametric test) พบว่ากิจการที่มีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นใช้แผน๓มิเป็นเครื่องมือแสดงผลการดำเนินงานให้ดีกว่าที่ควรจะเป็น ในขณะที่กิจการที่มีผลการดำเนินลดลงที่ได้ใช้แผนภูมิแสดงผลการดำเนินงานที่ลดลงน้อยกว่าที่ควรจะเป็นเช่นกัน นอกจากนี้ การศึกษายังพบว่ากิจการที่มีผลประกอบการที่ดีขึ้นยังนำเสนอแผนภูมิในจุดที่น่าสนใจกว่ากิจการที่มีผลประกอบการลดลง ผลจากการศึกษาครั้งนี้ แสดงให้เห็นว่านอกจากพฤติกรรมการตกแต่งเนื้อหาของรายงานทางการบัญชีแล้ว กิจการจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ยังตกแต่งรูปแบบของการนำเสนอข้อมูล
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/314
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:งานวิจัย

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น