กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3137
ชื่อเรื่อง: ผลของการใช้กลุ่มช่วยเหลือตนเองต่อความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองและความสามารถในการดูแลตนเองของหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อเอชไอวี
ชื่อเรื่องอื่นๆ: The Effects of Self-Help Group on Self-Esteem and Self-Care Agency of Pregnant Women with HIV
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: วรรณี เดียวอิศเรศ
ธมลวรรณ เหลืองเจริญกุล
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
คำสำคัญ: การดูแลสุขภาพด้วยตนเอง
สตรีมีครรภ์ - - จิตวิทยา
สตรีมีครรภ์ - - สุขภาพและอนามัย
โรคเอดส์ในสตรีมีครรภ์
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วันที่เผยแพร่: 2545
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3137
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
p13-28.pdf2.78 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น