กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/312
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.authorปิยะวรรณ ศรีวิลาศ
dc.contributor.authorรวิวรรณ วัฒนดิลก
dc.contributor.authorกานต์พิชชา ใจดี
dc.contributor.otherมหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
dc.date.accessioned2019-03-25T08:47:25Z
dc.date.available2019-03-25T08:47:25Z
dc.date.issued2550
dc.identifier.urihttp://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/312
dc.description.abstractจากการศึกษาชนิดและปริมาณกรดไขมันในฟองน้ำทะเลบริเวณจังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด โดยเก็บตัวอย่างเดือนกุมภาพันธ์ 2548 – พฤษภาคม 2549 พบไขมันโดยรวม (Crude fat) มีค่าอยู่ในช่วง 0.15-1.76% น้ำหนักสด ปริมาณไขมันสูงสุดพบในฟองน้ำยืดหยุ่นสีดำ Hytios eracta (LSAK-02) order Dictyoceratida จากจังหวัดชลบุรี โยคุณลักษณะของกรดไขมันในตัวอย่างฟองน้ำทะเลส่วนใหญ่เป็นชนิดอิ่มตัวเชิงซ้อนองค์ประกอบหลักกกรดไขมัน ได้แก่ C16:0, C16 1n7, C18 : 1 n 9, และ C22 : 6n3 และพบว่าฟองน้ำ order Hadromerida เป็นตัวอย่างที่พบกรดไขมันโอเมก้า -3 (EPA, DHA) ในปริมาณที่สูงกว่าตัวอย่างกลุ่มอื่น โดยกรดไขมันที่จำเป็นสำหับสัตว์น้ำวัยอ่อน Eicosapentaenoic acid (C20 :5m3 ; EPA ) พบปริมาณสูงสุดในไขมันชั้นไม่มีขั้วของตัวอย่างฟองน้ำก้อนสีชมพู Spirastrella sp (KODA -13) เก็บจากเกาะกูด จังหวัดตราดในปริมาณ 11.85 % และ Docosahexaenoic acid (C22:6n3; DHA) พบปริมาณสูงสุด 24.35 %ในชั้นไขมันไม่มีขั้วของตัวอย่าง Spirastrella solida (LSNG – 07) จากหาดสังวาลย์ เกาะล้าน ชลบุรี และฟองน้ำปล่องภูเขาไฟ (KODA - 10) Spirasrella solada (Ridley & Dendy, 1886) เก็บจากเกาะไม้ชี้ กลุ่มเกาะกูด จังหวัดตราด ตรวจพบกรดไขมัน DHA ในไขมันชั้นมีขั้วในปริมาณร้อยละ 19.63 ของกรดไขมันโดยรวม ส่วนในตัวอย่างเชื้อแบคทีเรียที่คัดแยกจากฟองน้ำ มีคุณลักษณะของกรดไขมันเป็นชนิดไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยว และกรดไขมันชนิดไม่อิ่มตัวเชิงซ้อน โดยพบกรดไขมัน C16:0, C16 1n7, และ C18 : 2n6 เป็นองค์ประกอบหลักของกรดไขมันและ C18:2n 6 เป็นกรดไขมันที่ตรวจพบปริมาณสูงสุดปริมาณร้อยละ 92.55 ของกรดไขมันโยรวม และตรวจไม่พบกรดไขมันที่จำเป็น EPA และ DHA ในตัวอย่างเชื้อที่ทำการศึกษาth_TH
dc.description.sponsorshipได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติผ่านงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2548-2550 สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพาen
dc.language.isothth_TH
dc.publisherสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพาth_TH
dc.subjectกรดไขมันth_TH
dc.subjectฟองน้ำth_TH
dc.subjectสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยาth_TH
dc.subjectแบคทีเรียth_TH
dc.titleการตรวจหาชนิดและปริมาณกรดไขมันในฟองน้ำและแบคทีเรียที่อาศัยอยู่ในฟองน้ำทะเลบางชนิดth_TH
dc.title.alternativePreliminary screening of fatty acids from some sponges and symbiosis marine bacteriaen
dc.typeResearchth_TH
dc.year2550
dc.description.abstractalternativeIn this study, qualitative and quantitative analysis of fatty acid were investigated in marine sponges collected from Chonburi, Rayong, Chantaburi and Trad provinces in February 2005 to May 2006. The crude fat was found in a range of 0.15-1.76% (wet wt.) Hytios eracta (LSAK-02) (order Dictyoceratida) from Chonburi. The characteristics of fatty acids in marine sponges were saturated fatty acids; SFAs and polyunsaturated fatty acids; PUFAs. The main fatty acid was C16:0, C16 1n7, C18 : 1 n 9, and C22 : 6n3. The highest omega -3 fatty acid was found in order Hadromerida. The essential fatty acid for aquatic larvae; Eicosapentaenoic acid, EPA (20:5n3) was found in Spiratrella sp (KODA -13) from Ko Kud; Trad province. (11.85 % in NL) and Docsahexsaenoic acid , DHA (C22:6n3) was found in Spirastrella solida (LSNG – 07) and Spirastrella solida (KODA - 10) from Ko Lan, Chonburi and Ko Kud, Trad (24.35 % and 19.63 in NL). The characteristics of fatty acid in marine microoorganisms which isolated from sponges were monounsaturated fatty acids; MUFAs and polyunsaturated fatty acids ; PUFAs. The main fatty acid were C16:0, C16 1n7, and C18 : 2n6. The fatty acid the highest fatty acid found in the amount of 92.55 % (% total fatty acid) whereas the essential fatty acids , EPA and DHA, were not detecteden
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:งานวิจัย

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น