กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3128
ชื่อเรื่อง: ประสบการณ์ด้านการพยาบาลผู้ป่วยเด็ก ณ โรงพยาบาล เค เค ประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: กมลทิพย์ ด่านชัย
คำสำคัญ: การพยาบาล
ผู้ป่วย - - การดูแล
เด็ก
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วันที่เผยแพร่: 2544
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3128
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
p64-68.pdf6.89 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น