กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3125
ชื่อเรื่อง: ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อแนวโน้มการเป็นบิดามารดาที่กระทำทารุณกรรมต่อบุตรวัยเรียน
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Factors Affecting Potential for Abusive Parenting of Preschoolers
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: วรรณี เดียวอิศเรศ
ราตรี อร่ามศิลป์
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
คำสำคัญ: การทารุณเด็ก
ความรุนแรงในครอบครัว
บิดามารดาและบุตร
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วันที่เผยแพร่: 2544
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3125
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
p14-23.pdf2.09 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น