กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3120
ชื่อเรื่อง: ความเครียดและการเผชิญความเครียดของผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: พรชัย จูลเมตต์
ยุพิน ถนัดวาณิชย์
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
คำสำคัญ: ความเครียด (จิตวิทยา)
ผู้ป่วย - - การดูแล
หลอดเลือดสมอง - - โรค - - ผู้ป่วย
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วันที่เผยแพร่: 2544
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3120
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
3(32-46).pdf5.52 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น