กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3115
ชื่อเรื่อง: ความอ้วนกับปัญหาที่ตามมา
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: มณีรัตน์ ภาคธูป
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
คำสำคัญ: น้ำหนักตัว
โรคอ้วน
โรคอ้วน - - ปัจจัยเสี่ยง
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วันที่เผยแพร่: 2545
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3115
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
p39-43.pdf1.95 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น