กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3113
ชื่อเรื่อง: การเรียนรู้ในการทำงานของพยาบาล
ชื่อเรื่องอื่นๆ: On-the-clinical nursing practice learning of nurses
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: พิริยา ศุภศรี
กมลทิพย์ ด่านชัย
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
คำสำคัญ: การเรียนรู้ในที่ทำงาน
พยาบาล - - การฝึกอบรม
พยาบาล
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วันที่เผยแพร่: 2546
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3113
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
p1-12.pdf2.19 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น