กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3108
ชื่อเรื่อง: การรับรู้สิทธิผู้ป่วยและการได้รับการพยาบาลตามสิทธิผู้ป่วยของผู้คลอดในโรงพยาบาลที่สังกัดกระทรวงสาธารณสุขและสภากาชาดไทย จังหวัดชลบุรี
ชื่อเรื่องอื่นๆ: The perception of patients rights and the actually received on patients rights of women during labour in hospitals under jurisdication on Ministry of Public Health and the Thai Red Cross, Chon Buri province
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: พิริยา ศุภศรี
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
คำสำคัญ: การคลอด
การพยาบาลสูติศาสตร์
ผู้ป่วย
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
สิทธิผู้ป่วย - - ไทย - - ชลบุรี
วันที่เผยแพร่: 2546
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3108
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
p38-56.pdf2.94 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น