กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3107
ชื่อเรื่อง: วิถีชีวิตที่ส่งเสริมสุขภาพของนักเรียนมัธยมศึกษาในเขตภาคตะวันออก
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Health - promoting Lifestyle Among High School Students in Eastern Region
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ยุวดี ลีลัคนาวีระ
พรนภา หอมสินธุ์
รุ่งรัตน์ ศรีสุริยเวศน์
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
คำสำคัญ: การส่งเสริมสุขภาพ - - ไทย (ภาคตะวันออก)
นักเรียนมัธยมศึกษา - - สุขภาพและอนามัย
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
สุขภาพ
วันที่เผยแพร่: 2546
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3107
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
p18-37.pdf1.76 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น