กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3103
ชื่อเรื่อง: การส่งเสริมสุขภาพสู่ศตวรรษที่ 21
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Health Promotion in 21st Century
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: วรรณิภา อัศวชัยสุวิกรม
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
คำสำคัญ: การส่งเสริมสุขภาพ
สุขภาพ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วันที่เผยแพร่: 2546
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3103
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
p51-59.pdf2.3 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น