กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3102
ชื่อเรื่อง: การศึกษาเปรียบเทียบสภาวะทางอารมณ์ การแสดงบทบาทและสัมพันธภาพในคู่พี่น้องระหว่างเด็กวัยเรียนที่มีพี่น้องเจ็บป่วยด้วยโรคหอบหืด และพี่น้องที่สุขภาพดี
ชื่อเรื่องอื่นๆ: A Comparison of Mood States, Role Behaviors, and Sibling Relationahip Between School-Aged Children With Asthmatic Siblings and Healthy Siblings
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: หทัยรัตน์ ชื่นจิตร
จินตนา วัชรสินธุ์
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
คำสำคัญ: การแสดงบทบาท
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
จิตวิทยาเด็ก
อารมณ์ในเด็ก
หืด - - ผู้ป่วย
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วันที่เผยแพร่: 2546
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3102
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
p13-33.pdf3.05 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น