กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3096
ชื่อเรื่อง: ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารเชิงคุณภาพกับประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
ชื่อเรื่องอื่นๆ: The relationship between quality management and effectiveness of schools under Sakaeo Primary Educational Service Area Office 2 /
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: วรากร ทรัพย์วิระปกรณ์
สิทธิพร นิยมศรีสมศักดิ์
กรรณิการ์ นันทะเทศ
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
คำสำคัญ: ประกันคุณภาพ
ประสิทธิผลองค์การ
โรงเรียน - - การบริหาร
สาขาการศึกษา
วันที่เผยแพร่: 2558
บทคัดย่อ: การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับการบริหารเชิงคุณภาพกับระดับประสิทธิผลของโรงเรียน ศึกษาปฏิสัมพันธ์ระหว่างขนาดโรงเรียนกับเขตที่ตั้งโรงเรียนที่มีผลต่อการบริหารเชิงคุณภาพและที่มีผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน รวมทั้งศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารเชิงคุณภาพกับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ครูผู้สอน จำนวน 302 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมารค่า 5 ระดับ เกี่ยวกับการบริหารเชิงคุณภาพและประสิทธิผลของโรงเรียน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวนสองทาง และการทดสอบสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ผลการวิจัยพบว่า 1) การบริหารเชิงคุณภาพของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก่้ว เขต 2 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 2) ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 3) ขนาดโรงเรียนและเขตที่ตั้งดรงเรียนมีปฏิสัมพันธ์กันในการส่งผลต่อการบริหารเชิงคุณภาพของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 4) ขนาดโรงเรียนและเขตที่ตั้งโรงเรียนมีปฏิสัมพันธ์กันในการส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 5) การบริหารเชิงคุณภาพมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3096
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
edusocial10n2p267_278.pdf165.01 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น