กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3088
ชื่อเรื่อง: การเปรียบเทียบความสามารถในการคิดแก้ปัญหาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพศศึกษากลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนด้วยวิธีการสอนด้วยกรณีตัวอย่างและวิธีการสอนตามปกติ
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Comparison of problem-solving thinking ability and sex education achievment on learning area of health and physical education of Mattayomsuksa II student through case studies method and convention approach
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: มณเทียร ชมดอกไม้
นพมณี เชื้อวัชรินทร์
จักรกฤษณ์ ชวนฤทัย
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
คำสำคัญ: การแก้ปัญหา
ความคิดและการคิด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สาขาการศึกษา
เพศศึกษา - - การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
วันที่เผยแพร่: 2558
บทคัดย่อ: การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการคิดแก้ปัญหาและผลสัมฤทธิ์ททางการเรียนเรื่องเพศศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนด้วยวิธีการสอนด้วยกรณีตัวอย่างและวิธีการสอนตามปกติ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป้นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี จำนวน 2 ห้องเรียนได้มาจากวิธีการสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระสุขศึกษาและฟลศึกษาเรื่องเพศศึกษา ด้วยวิธีการสอนด้วยกรณีตัวอย่าง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2, แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษาเรื่องเพศศึกษา ด้วยวิธีการสอตามปกติ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2, แบบวัดความสามารถในการคิดแก้ปัญหาเรื่องเพศศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2, แบบวัดทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้สาระสุขศึกษาและพลศึกษาเรื่องเพศศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการทดสอบค่าคะแนนที (t-test) ผลการวิจัยพบว่า 1. ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาเรื่องเพศศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนด้วยวิธีการสอนด้วยกรณีตัวอย่างมีความสามารถในการคิดแก้ปัญหาเรื่องเพศศึกษาสูงกว่านักเรียนที่เรียนด้วยวิธีการสอนตามปกติอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องเพศศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนด้วยวิธีการสอนด้วยกรณีตัวอย่างมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องเพศศึกษาสูงกว่า นักเรียนที่เรียนด้วยวิธีการสอนตามปกติ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3088
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
edusocial10n2p179_187.pdf123.97 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น