กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3083
ชื่อเรื่อง: การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการอ่านแบบ SQ3R เพื่อพัฒนาความเข้าใจในการอ่าน และศึกษาพฤติกรรมการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดตะปอนน้อย จังหวัดจันทบุรี
ชื่อเรื่องอื่นๆ: The use of the SQ3R method to improve the English reading comprehension skill and reading behavior of the six-grade students of Wattaponnoi School in Changwat Chanthaburi
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: มณเทียร ชมดอกไม้
วันเพ็ญ วัฒฐานะ
วิชิต สุรัตนืเรืองชัย
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
คำสำคัญ: ความเข้าใจในการอ่าน
ภาษาอังกฤษ - - การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา) การอ่านขั้นประถมศึกษา
ภาษาอังกฤษ - - การอ่าน - - เทคนิค
ภาษาอังกฤษ - - การอ่าน
สาขาการศึกษา
วันที่เผยแพร่: 2558
บทคัดย่อ: การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเ์พื่อ เปรียบเทียบความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษ ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่6โรงเรียนวัดตะปอนน้อย จังหวัดจันทบุรี ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการอ่านแบบ SQ3R พร้อมทั้งศึกษาพฤติกรรมการอ่านภาษา อังกฤษระหว่างเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการอ่านแบบ SQ3R กลุ่มตวัอย่างเป็น นักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่6โรงเรียนวัดตะปอนน้อยอำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี สังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2556 จำนวน 20 คน ที่ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ระยะเวลาในการทดลองทั้งหมด15 ชั่วโมง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษโดยใชเ้ทคนิคการอ่านแบบ SQ3R จำนวน 7 แผน แบบสังเกตพฤติกรรมการอ่านภาษาอังกฤษดว้ยวิธีการจดัการเรียนรู้โดยใช้ เทคนิคการอ่านแบบ SQ3R และแบบทดสอบวัดด้านความเขา้ใจในการอ่านภาษาอังกฤษด้วยวิธีการ จัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการอ่านแบบ SQ3R ของชั้นประถมศึกษาปีที่6ใช้แบบแผนการวิจัย แบบ One-group pretest-posttest design สถิติที่ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบค่าที(t-test) ผลการวจิยัปรากฏว่า 1. ความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6โรงเรียน วัดตะปอนน้อย จังหวัดจันทบุรี ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการอ่านแบบ SQ3R หลังเรียน สูงกว่า ก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 2. พฤติกรรมการอ่านภาษาอังกฤษระหว่างเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการอ่านแบบ SQ3R ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6โรงเรียนวัดตะปอนน้อย จังหวัดจันทบุรีอยู่ในระดับดีเยี่ยม
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3083
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
edusocial10n2p97_108.pdf171.53 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น