กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3082
ชื่อเรื่อง: การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมทักษะการแปรทำนองหลักปี่พาทย์สำหรับครูสอนเครื่องสายในเขตพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัยบูรพา
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Skill training curriculum development on teaching string instrument for teacher in Burapha University servicearea
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: วิชิต สุรัตน์เรืองชัย
ชูชาติ พิณพาทย์
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
คำสำคัญ: ครูดนตรี - - การฝึกอบรม
ดนตรีไทย - - หลักสูตร
ปี่พาทย์
เครื่องสาย - - การศึกษาและการสอน
สาขาการศึกษา
วันที่เผยแพร่: 2558
บทคัดย่อ: การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมทักษะการแปรทำนองหลักปี่พาทย์สำหรับครูเครื่องสายในเขตพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัยบูรพา และเพื่อศึกษาผลการใช้หลักสูตรฝึกอบรมทักษะการแปรทำนองหลักปี่พาย์สำหรับครูเครื่องสายในเขตพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัย การดำเนินการวิจัยแบ่งเป็น 5 ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาข้อมูลพื้นฐาน เป็นการศึกษาและรวบรวมข้อมูลพื้นฐานที่จำเป็นเพื่อนำมาพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการที่แท้จริง ขั้นตอนที่ 2 การสร้างหลักสูตร เป็นการนำสารสนเทศจากการศึกษาในขั้นตอนที่ 1 มากำหนดเป็นรายละเอียดต่าง ๆ ของโครงการหลักสูตรฝึกอบรม ขั้นตอนที่ 3 ประเมินโครงสร้างหลักสูตรโดยผู้เชี่ยว จำนวน 5 คน แล้วทำการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ ขั้นตอนที่ 4 นำหลักสูตรมาทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง เพื่อประเมินประสิทธิภาพของหลักสูตรโดยมี การทดสอบประเมินความรู้ทั้งก่อนและหลังการทดลองหลักสูตร ขั้นตอนที่ 5 การประเมินและปรับปรุงหลักสูตรนำผลที่ได้จากการทดลองใช้มาปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้หลักสูตรมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นพร้อมที่จะนำไปใช้ จากผลการวิจัยพบว่า หลักสูตรการฝึกอบรมทักษะการแปรทำนองหลักปี่พาทย์สำหรับครูเครื่องสายในเขตพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัยบูรพา มีองค์ประกอบเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ความสอดคล้องของร่างหลักสูตรมีความสอดคล้องอยู่ในระดับมาก ทักษะการแปรทำนองหลักปี่พาทย์สำหรับครูเครื่องสายของกลุ่มตัวอย่าง หลังใช้หลักสูตรการฝึกอบรมทักษะการแปรทำนองหลักปี่พาทย์สำหรับครูเครื่องสายในเขตพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัยบูรพาสูงกว่าก่อนใช้หลักสูตรการฝึกอบรมทักษะการแปรทำนองหลักปี่พาทย์สำหรับครูเครื่องสายในเขตพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัยบูรพา อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 อยู่ในระดับมากซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานของการวิจัยที่ตั้งไว้
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3082
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
edusocial10n2p86_96.pdf148.69 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น