กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3067
ชื่อเรื่อง: ความฉลาดทางอารมณ์กับการเลี้ยงดูเด็ก
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Emotional Intellgence and Child Rearing
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: นุจรี ไชยมงคล
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
คำสำคัญ: ความฉลาดทางอารมณ์
จิตวิทยาเด็ก
เด็ก - - การเลี้ยงดู
อารมณ์
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วันที่เผยแพร่: 2548
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3067
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
p37-45.pdf215.1 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น