กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3064
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.authorวิไลพรรณ สวัสดิ์พาณิชย์
dc.contributor.otherมหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
dc.date.accessioned2019-03-25T09:21:14Z
dc.date.available2019-03-25T09:21:14Z
dc.date.issued2548
dc.identifier.urihttp://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3064
dc.language.isothth_TH
dc.subjectการติดเชื้อเอชไอวีth_TH
dc.subjectความนับถือตนเองth_TH
dc.subjectสตรีมีครรภ์th_TH
dc.subjectโรคเอดส์ในสตรีมีครรภ์th_TH
dc.subjectสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์th_TH
dc.titleรูปแบบการดูแลที่ส่งเสริมความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองของมารดาติดเชื้อเอชไอวี : มุมมองใหม่สำหรับผู้ดูแลสุขภาพth_TH
dc.title.alternativeHIV Infected Women Caring Model for Self-Esteem Promotion : A New Vision and Implication for Practitioneren
dc.typeบทความวารสารth_TH
dc.issue3
dc.volume13
dc.year2548
dc.journalวารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา = Journal of faculty of nursing Burapha University
dc.page1-9.
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
p1-9.pdf229.08 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น