กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3053
ชื่อเรื่อง: ประสบการณ์การเสริมสร้างพลังอำนาจของหัวหน้าหอผู้ป่วย : กรณีศึกษาในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง
ชื่อเรื่องอื่นๆ: The Empowerment Experience of Head Nurses in an University Hospital
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: รัชนี สรรเสริญ
วิจิตร์พร หล่อสุวรรณกุล
นวชล จงเปรมกิจไพศาล
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
คำสำคัญ: โรงพยาบาล - - การบริหารงานบุคคล
โรงพยาบาล - - การบริหาร
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วันที่เผยแพร่: 2548
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3053
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
p28-41.pdf7.05 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น