กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/305
ชื่อเรื่อง: การประมาณพฤติกรรมการบดอัดและความแข็งแรงของดินที่ได้จากการบดอัดที่พลังงานในการบดอัดต่าง ๆ
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: สยาม ยิ้มศิริ
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
คำสำคัญ: การบดอัดดิน
สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
วันที่เผยแพร่: 2553
สำนักพิมพ์: คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: งานวิจัยนี้ศึกษาวิธีการประมาณค่า California Bearing Ratio(CBR) ของตัวอย่างดินที่มีความชื้นต่าง ๆ และถูกบดอัดด้วยพลังงานต่าง ๆ โดยที่ทราบเส้นโค้งของการบดอัดหนึ่งเส้นและค่า CBR หนึ่งค่า วิธีการที่เสนอนี้เป็นการรวมกันของแนวคิดการประมาณเส้นโค้งของการบดอัดที่เสนอดโดย Blozt et al. (1998) และ Horpibulsuk et al (2006) และแนวคิดการประมาณค่า CBR ที่เสนอโดย Li & Selig .(1994)วิธีการนี้ได้ทดลองกับดินจากภาคตะวันออกของประเทศไทย ผลลัพธ์ที่ได้จากงานวิจัยนี้ได้ใช้ในการประมาณค่าของดินที่สนใจและปรากฏว่าความแม่นยำที่ได้มีค่าปานกลาง This research studies an approach to predict the values of bearing ratio (CBR) at various molding water contents and compaction efforts form a known compaction curve and a CBR test result. The procedure adapts a combination of an idea for predicting CBR values from Blozt et al. (1998) and Horpibulsuk et al (2006) and an idea for predicting CBR values from Li & Selig (1994). The procedure is applied to granular soils from the Eastern of Thailand. The obtained data are used to evaluate the applicability of the proposed approach and to derive the model parameter. The data of independent soil is used to verify the predicting results. The prediction shows fair agreement.
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/305
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น