กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3030
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.authorศิริวัลห์ วัฒนสินธุ์
dc.contributor.otherมหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
dc.date.accessioned2019-03-25T09:20:15Z
dc.date.available2019-03-25T09:20:15Z
dc.date.issued2550
dc.identifier.urihttp://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3030
dc.language.isothth_TH
dc.subjectการพยาบาลผู้ป่วยth_TH
dc.subjectการหายใจลำบากth_TH
dc.subjectผู้ป่วย - - การดูแลth_TH
dc.subjectเครื่องช่วยหายใจth_TH
dc.subjectสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์th_TH
dc.titleความสัมพันธ์ระหว่างความพร้อมในการหย่าเครื่องช่วยหายใจ อาหารหายใจลำบาก และความอ่อนล้า กับผลสำเร็จของการหย่าเครื่องช่วยหายใจth_TH
dc.title.alternativeThe relationship among weaning readiness, dyspnea, fatigue and successful weaning from mechanical ventilationen
dc.typeบทความวารสารth_TH
dc.issue1
dc.volume15
dc.year2550
dc.journalวารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา = Journal of faculty of nursing Burapha University
dc.page22-34.
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
p22-34.pdf241.37 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น