กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3026
ชื่อเรื่อง: ผลของกระบวนการชุมชนต่อความรู้เกี่ยวกับสุขาภิบาลอาหารและเจตคติต่อสุขาภิบาลอาหารของผู้ประกอบการร้านอาหาร ตำบลอ่างศิลา อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
ชื่อเรื่องอื่นๆ: The effects of community process on food sanitation knowledge and food sanitation attitude among food shop owners in Tambon Angsila, Maung, Chon Buri Province
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: สุวรรณา จันทร์ประเสริฐ
สุธีญา บัวสุวรรณ
จันทร์ทิพย์ อินทวงศ์
นันท์มนัส บุญโล่ง
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
คำสำคัญ: ร้านอาหาร - - ชลบุรี
อาหาร - - มาตรการความปลอดภัย
สุขาภิบาลอาหาร - - ชลบุรี
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วันที่เผยแพร่: 2550
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3026
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
p34-46.pdf227.82 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น