กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3020
ชื่อเรื่อง: ผลของการนวดต่ออาการปวดศีรษะแบบไมเกรนเเละความสุขสบายในผู้ป่วยโรคไมเกรน
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Effects of massage on migraine headache and comfort of patients with migraine
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: รจนา ปุณโณทก
กุณฑลี จริยาปยุกต์เลิศ
นภาพร เอี่ยมละออ
นิพนธ์ วรเมธกุล
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
คำสำคัญ: การบำบัดด้วยการนวด
ปวดศีรษะ
ศีรษะ - - การนวด
ไมเกรน
ไมเกรน - - ผู้ป่วย
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วันที่เผยแพร่: 2550
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3020
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
p76-89.pdf277.81 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น