กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/301
ชื่อเรื่อง: การทดสอบสมรรถภาพทางกายของบุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยบูรพา
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Physical fitness test of health science center, Burapha University
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: วัลลภา พ่วงขำ
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะแพทยศาสตร์
คำสำคัญ: มหาวิทยาลัยบูรพา. ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ - - ข้าราชการและพนักงาน
สมรรถภาพทางกาย - - การทดสอบ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วันที่เผยแพร่: 2549
สำนักพิมพ์: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ประเมินผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายของบุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยบูรพา จำนวนทั้งสิ้น 178 คน ข้อมูลที่ได้จากกลุ่มตัวอย่างนำมาวิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่างบุคลากร ชายและหญิง และเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพทางกายของประชาชนไทย ข้อมูลนำมาวิเคราะห์ ความถี่ ร้อยละ จำแนกตามเพศ อายุ ผลการวิจัยพบว่า ข้อมูลทั่วไปของการตรวจสุขภาพและการทดสอบสมรรถภาพทางกายของบุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยบูรพา มีผู้เข้าร่วมจำนวน 178 คน เป็นเพศชาย 37 คน คิดเป้นร้อยละ 20.79 เป็นเพศหญิง 141 คน คิดเป็นร้อยละ 79.21 บุคลากรทั้งเพศชายและเพศหญิงส่วนใหญ่มีอายุอยู่ในช่วง 40-49 ปี ข้อมูลทางด้านความถี่ของการออกกำลังกาย พบว่า บุคลากรหญิงมีความสนใจและเข้าร่วมกิจกรรมการออกกำลังกายสม่ำเสมอกว่าบุคลากรชาย ส่วนใหญ่เพศชายไม่ออกกำลังกายเลยร้อยละ 70.3 เพศหญิงที่ออกกำลังกายเป็นประจำมีเพียง ร้อยละ 12.9 ออกกำลังกายน้อยกว่า 3 ครั้งต่อสัปดาห์ ร้อยละ 27.9 สำหรับกลุ่มอายุที่ออกกำลังกายเป็นประจำทั้งเพศชายและเพศหญิงมีอายุระหว่าง 20-29 ปี คิดเป็น ร้อยละ 51.4 และร้อยละ 45 ตามลำดับ ผลการตรวจสมรรถภาพทางกยของบุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ เปรียบเทียบระหว่างบุคลากรชายและหญิงพบว่า สมรรถภาพทุกด้านของบุคลากรชายสูงกว่าบุคลากรหญิงยกเว้นความอ่อนตัว แต่เมื่อนำค่าต่าง ๆ ไปเปรียบเทียบการทดสอบสมรรถภาพทางกายของประชาชนชาวไทย พบว่า สมรรถภาพทางกายส่วนใหญ่อยู่ในระดับต่ำมาก โดยแยกเป็นบุคลากรชายมีระดับสมรรถภาพความแข็งแรงของแขน ร้อยละ 37.8 ความแข็งแรงของการเหยียดขา ร้อยละ 40.5 และปริมาณไขมันในร่างกาย ร้อยละ 61.1 ต่ำมาก ความจุปอดต่อน้ำหนักตัว พบว่าเพศชายมีความจุปอดต่อน้ำหนักตัวร้อยละ 51.4 อยู่ในระดับปานกลาง ส่วนบุคลากรหญิงมีระดับสมรรถภาพความแข้งแรงของการเหยียดขา ร้อยละ 31.2 ต่ำมาก ความอ่อนตัว ร้อยละ 21.2 ต่ำมากและสมรรถภาพการใช้ออกซิเจน ร้อยละ 61 ต่ำมาก จากการศึกษาครั้งนี้ พบว่า สมรรถภาพทางการของบุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยบูรพา เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพทางกายของประชาชนไทยสมรรถภาพทางกายแต่ละด้านส่วนใหญ่อยู่ในระดับต่ำมาก ระดับต่ำ ถึงระดับปานกลางตามลำดับ หน่วยงานควรสนับสนุนควรส่งเสริมให้บุคลากรออกกำลังกาย จัดหาสถานที่และอุปกรณ์ โดยเลือกกิจกรรมที่เป็นลักษณะการออำกำลังกายอย่างต่อเนื่อง ควรมีการตรวจสอบสมรรถภาพทางกายบุคลากรอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ทุกคนทราบและตระหนักถึงภาวะสุขภาพทางกายของตนเอง และหลังการตรวจสมรรถภาพทางกายควรแจ้งผลการทดสอบทันทีพร้อมกับอธิบาย แนะนำ กิจกรรมการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาอย่างเหมาะสมกับสภาพร่างกาย อายุ สภาพแวดล้อมที่พึงมีให้ทุกคน
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/301
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:งานวิจัย

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น