กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3006
ชื่อเรื่อง: ความรู้ ทัศนคติและความต้องการการคลอดธรรมชาติของหญิงตั้งครรภ์ ครอบครัว และผู้ให้บริการทางสุขภาพ ณ โรงพยาบาลเมืองฉะเชิงเทรา
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Knowledge of, attitudes towards, and needs for natural childbirth as perceived by pregnant women, families, and health care professionals at Chacheongsao Hospital
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: วิไลพรรณ สวัสดิ์พาณิชย์
รัชนีวรรณ รอส
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
คำสำคัญ: การคลอด
สตรีมีครรภ์
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
สูติกรรม
วันที่เผยแพร่: 2551
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3006
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
p12-23.pdf206.42 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น