กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2999
ชื่อเรื่อง: ผลของโปรแกรมการปรับพฤติกรรมทางปัญญาต่อความเครียดในผู้ดูแลผู้ป่วยโรคจิต
ชื่อเรื่องอื่นๆ: The effect of cognitive behavior modification program on stress in caregivers of patients with schizophrenia
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ภรภัทร เฮงอุดมทรัพย์
อารีรัช จำนงค์ผล
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
คำสำคัญ: การปรับพฤติกรรม
ผู้ดูแล
ผู้ป่วยจิตเภท - - การดูแล
ผู้ป่วยจิตเภท - - การปรับพฤติกรรม
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วันที่เผยแพร่: 2551
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2999
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
p43-54.pdf230.4 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น