กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2997
ชื่อเรื่อง: ญาติผู้ดูแล : ขุมพลังทวีคูณการดูแลสุขภาพที่บ้าน
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Family caregiver : Multiply energetic resource of home halth care
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: รัชนี สรรเสริญ
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
คำสำคัญ: ผู้ดูแล
ผู้ป่วย - - การดูแล
ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง - - การดูแลที่บ้าน
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วันที่เผยแพร่: 2551
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2997
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
p1-13.pdf285.16 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น