กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2996
ชื่อเรื่อง: การวิเคราะห์องค์ประกอบความยึดมั่นผูกพันในกลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลชุมชน ภาคตะวันออก
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Factor analysis of commitment in nursing department of community hospitals at eastern region of Thailand
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: วิจิตร์พร หล่อสุวรรณกุล
ปริศนา อัครธนพล
เรณา พงษ์เรืองพันธ์
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
คำสำคัญ: ความผูกพันต่อองค์การ
พยาบาล
โรงพยาบาลชุมชน
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วันที่เผยแพร่: 2551
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2996
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
p50-61.pdf240.85 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น