กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2990
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.authorสุกัลยา สังข์กลม
dc.contributor.authorจินตนา วัชรสินธุ์
dc.contributor.authorวรรณี เดียวอิศเรศ
dc.contributor.otherมหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
dc.date.accessioned2019-03-25T09:20:12Z
dc.date.available2019-03-25T09:20:12Z
dc.date.issued2553
dc.identifier.urihttp://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2990
dc.language.isothth_TH
dc.subjectความเชื่อth_TH
dc.subjectสตรี - - การตรวจสุขภาพth_TH
dc.subjectสตรี - - สุขภาพและอนามัยth_TH
dc.subjectเต้านม - - โรค - - การวินิจฉัยth_TH
dc.subjectสามีและภรรยาth_TH
dc.subjectสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์th_TH
dc.titleผลของโปรแกรมการปรับเปลี่ยนความเชื่อของสตรีและสามีต่อพฤติกรรมการตรวจเต้านมด้วยตนเองของสตรีth_TH
dc.title.alternativeThe effects of program for changing belief among women and their spouses on self-breast examination of womenen
dc.typeบทความวารสารth_TH
dc.issueฉบับเพิ่มเติม
dc.volume18
dc.year2553
dc.journalวารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา = Journal of faculty of nursing Burapha University
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
p60-71.pdf515.82 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น