กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2982
ชื่อเรื่อง: การพัฒนาเครื่องมือคัดกรองภาวะเสี่ยงต่อความดันโลหิตสูงสำหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Development of a screening tool for prehypertension by village health volunteers
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: สุวรรณา จันทร์ประเสริฐ
สุรีย์ สร้อยทอง
ณีลาวันย์ งามเสงี่ยม
วัลลภา กุณฑียะ
น้ำค้าง จุลนพ
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
คำสำคัญ: การตรวจคัดโรค
ความดันเลือดสูง - - ปัจจัยเสี่ยง
ความดันเลือดสูง
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วันที่เผยแพร่: 2553
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2982
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
p12-p23.pdf246.4 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น