กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2981
ชื่อเรื่อง: แผนผังมโนทัศน์: การพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณในการวางแผนการพยาบาล
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Concept mapping: Development critical thinking skill in nursing care plan
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: วิภา วิเสโส
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
คำสำคัญ: การพยาบาล
ความคิดอย่างมีวิจารณญาณ
ความคิดและการคิด
ทักษะทางการคิด
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
แผนที่ความคิด
วันที่เผยแพร่: 2553
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2981
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
p1-p11.pdf259.31 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น