กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2979
ชื่อเรื่อง: การพัฒนาความสุขของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 ที่มาจากครอบครัวหย่าร้าง โดยการให้คำปรึกษากลุ่มตามแนวทฤษฎีเผชิญความจริง
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Happiness development of the third year mathayomsuksa students from divorced families through reality group counseling
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ระพินทร์ ฉายวิมล
เพ็ญนภา กุลนภาดล
ปาริชาติ วงษ์แก้ว
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
คำสำคัญ: การหย่า
การให้คำปรึกษาแบบกลุ่ม
ความสุข
นักเรียนมัธยมศึกษา - - สุขภาพจิต
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วันที่เผยแพร่: 2553
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2979
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
p32-46.pdf247.72 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น