กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2978
ชื่อเรื่อง: ผลของโปรแกรมการให้คำปรึกษากลุ่มตามทฤษฎีการปรับพฤติกรรมทางปัญญาที่มีต่อความเครียดของนิสิตพยาบาลชั้นปีที่ 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา.
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: เพ็ญนภา กุลนภาดล
ภรภัทร เฮงอุดมทรัพย์
นฤมิตร์ รอดโสภา
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
คำสำคัญ: การปรับพฤติกรรม
การให้คำปรึกษา
การให้คำปรึกษาแบบกลุ่ม
ความเครียด (จิตวิทยา)
นักศึกษาพยาบาล - - สุขภาพจิต
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วันที่เผยแพร่: 2553
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2978
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
p47-58.pdf215.91 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น