กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2977
ชื่อเรื่อง: ผลของการสร้างเสริมความสามารถแห่งตนต่อการเป็นผู้นำการออกกำลังกายด้วยยางยืดเพื่อป้องกันและควบคุมภาวะความดันโลหิตสูงของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ตำบลเหมือง อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
ชื่อเรื่องอื่นๆ: The effect of self efficacy development for elastic band exercise instructors for hypertension prevention and control in village health volunteers, Tambon Mhuang, Muang district, Chonburi province
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: สุวรรณา จันทร์ประเสริฐ
สุรีพร แสงสุวรรณ
ประไพศรี แสงชลินทร์
ธนวรรณ โรจนโสดม
ธวัช วิเชียรประภา
เจนวุฒิ ถนอมสัตย์
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
คำสำคัญ: การออกกำลังกาย
ความดันเลือดสูง - - การป้องกันและควบคุม
อาสาสมัครสาธารณสุข
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วันที่เผยแพร่: 2553
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2977
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
p73-84.pdf205.73 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น