กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2974
ชื่อเรื่อง: ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการรับรู้ความรุนแรงของภาวะหัวใจวายของผู้ป่วยภาวะหัวใจวาย
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Factors related to perceived severity of heart failure in patients with heart failure
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: อาภรณ์ ดีนาน
ศิริวัลห์ วัฒนสินธุ์
จิราภรณ์ มีชูสิน
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
คำสำคัญ: หัวใจวาย
หัวใจ - - โรค
หัวใจวาย - - ผู้ป่วย
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วันที่เผยแพร่: 2553
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2974
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
p19-33.pdf322.28 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น