กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2973
ชื่อเรื่อง: การทดสอบคุณภาพของโปรแกรมวัดพัฒนาการสมองในกลุ่มตัวอย่างเด็กวัยเรียน
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: นุจรี ไชยมงคล
ยุนี พงศ์จตุรวิทย์
พจนารถ สารพัด
ทานากะ ฮิโรเอกิ
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
คำสำคัญ: ปัญญา - - การทดสอบ
พัฒนาการของเด็ก
สมอง
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วันที่เผยแพร่: 2553
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2973
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
p8-18.pdf230.11 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น