กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2968
ชื่อเรื่อง: ปัจจัยทำนายคุณภาพชีวิตของผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ที่ได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัส
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Predictors of health-related quality of life among people living with HIV/AIDS receiving highly active antiretroviral therapy
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: สุภาภรณ์ ด้วงแพง
เขมารดี มาสิงบุญ
วันเพ็ญ วนาภรณ์
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
คำสำคัญ: คุณภาพชีวิต
ผู้ติดเชื้อเอชไอวี
โรคเอดส์ - - ผู้ป่วย
โรคเอดส์ - - การรักษาด้วยยา
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วันที่เผยแพร่: 2553
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2968
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
p13-29.pdf279.62 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น