กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2966
ชื่อเรื่อง: ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มอาการ ภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัดและการฟื้นสภาพหลังผ่าตัดในผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดช่องท้อง
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Relationships among symptom cluster, postoperative complications and postoperative recovery in abdominal surgery patients
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: สุภาภรณ์ ด้วงแพง
จุฬาลักษณ์ บารมี
ตะวัน แสงสุวรรณ
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
คำสำคัญ: การดูแลหลังศัลยกรรม
ช่องท้อง - - ศัลยกรรม - - ภาวะแทรกซ้อน
ศัลยกรรม - - ภาวะแทรกซ้อน
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วันที่เผยแพร่: 2552
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2966
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
p41-53.pdf250.3 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น