กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2964
ชื่อเรื่อง: ประสบการณ์ของครอบครัวผู้ป่วยเฉียบพลันระยะสุดท้าย
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Experiences of family with acutely Ill patients in terminal stage
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: วัลภา คุณทรงเกียรติ
ยุนี พงศ์จตุรวิทย์
วรลักษณ์ คัชมาตย์
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
คำสำคัญ: ผู้ป่วย - - การดูแล
ผู้ป่วยใกล้ตาย - - การดูแล
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วันที่เผยแพร่: 2552
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2964
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
p1-12.pdf247.76 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น