กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2959
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.authorพิริยา ศุภศรี
dc.contributor.authorตติรัตน์ สุวรรณสุจริต
dc.contributor.otherมหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
dc.date.accessioned2019-03-25T09:20:09Z
dc.date.available2019-03-25T09:20:09Z
dc.date.issued2552
dc.identifier.urihttp://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2959
dc.language.isothth_TH
dc.subjectวัยรุ่นหญิง - - พฤติกรรมทางเพศth_TH
dc.subjectวัยรุ่นหญิง - - ภาวะสังคมth_TH
dc.subjectเพศสัมพันธ์th_TH
dc.subjectสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์th_TH
dc.titleการสนับสนุนทางสังคมกับพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของสตรีวัยรุ่นth_TH
dc.title.alternativeSocial support and sexual risk behavior in female teenagersen
dc.typeบทความวารสารth_TH
dc.issue3
dc.volume17
dc.year2552
dc.journalวารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา = Journal of faculty of nursing Burapha University
dc.page1-13.
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
p1-12.pdf228.06 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น