กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2959
ชื่อเรื่อง: การสนับสนุนทางสังคมกับพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของสตรีวัยรุ่น
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Social support and sexual risk behavior in female teenagers
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: พิริยา ศุภศรี
ตติรัตน์ สุวรรณสุจริต
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
คำสำคัญ: วัยรุ่นหญิง - - พฤติกรรมทางเพศ
วัยรุ่นหญิง - - ภาวะสังคม
เพศสัมพันธ์
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วันที่เผยแพร่: 2552
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2959
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
p1-12.pdf228.06 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น