กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2957
ชื่อเรื่อง: ผลลัพธ์ของการดูแลผู้ป่วยเบาหวานในชุมชนโดยกระบวนการกลุ่มช่วยเหลือตนเอง การสนับสนุนของครอบครัวและการมีส่วนร่วมของชุมชนในเขตตำบาลตาคลี อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
ชื่อเรื่องอื่นๆ: The outcomes of care for Diabetes Mellitus patients in community by self-heop group family support and community participation in Takhli Tambol, Takhli District, Nakhon Sawan province
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: รัชนี สรรเสริญ
สุวรรณา จันทร์ประเสริฐ
รุ่งรัตน์ งามจิรัฐิติกาล
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
คำสำคัญ: การดูแลสุขภาพด้วยตนเอง
คุณภาพชีวิต
เบาหวาน - - ผู้ป่วย - - การดูแล
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วันที่เผยแพร่: 2552
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2957
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
p48-59.pdf218.85 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น