กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2953
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.authorวัลภา ผิวทน
dc.contributor.authorเฉลิมศรี ตันติชัยวนิช
dc.contributor.otherมหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
dc.date.accessioned2019-03-25T09:20:09Z
dc.date.available2019-03-25T09:20:09Z
dc.date.issued2552
dc.identifier.urihttp://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2953
dc.language.isothth_TH
dc.subjectชาวประมงth_TH
dc.subjectโรคเอดส์ - - การป้องกันและควบคุมth_TH
dc.subjectสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์th_TH
dc.titleรูปแบบการส่งเสริมพฤติกรรมการป้องกันโรคเอดส์ของชาวประมงในเขตพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกth_TH
dc.title.alternativeA program for the promotion of AIDS preventive behavior in fishermen of the Eastern Seaboarden
dc.typeบทความวารสารth_TH
dc.issue1
dc.volume17
dc.year2552
dc.journalวารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา = Journal of faculty of nursing Burapha University
dc.page11-25.
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
p11-25.pdf295.17 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น