กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2952
ชื่อเรื่อง: ความสัมพันธ์ระหว่างการปรับตัวของผู้ปวยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังกับภาระของครอบครัวผู้ดูแล
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Relationships between adaptation of patient with chronic obstructive pulmonary desease and burden of family caregiver
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: มณีรัตน์ ภาคธูป
นุจรี ไชยมงคล
เสาวภา ภู่ประคำ
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
คำสำคัญ: ปอด - - โรค
ผู้ป่วย - - การดูแล
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วันที่เผยแพร่: 2552
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2952
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
p26-38.pdf263.35 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น